Financiën

Het vermogen van de stichting zal (onder meer) worden gevormd door:

 • subsidies en donaties.
 • hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.
 •  hetgeen de stichting verkrijgt uit het aan derden ter beschikking stellen van haar kennis.

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de stichting:

 • De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
 • De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.
 • De stichting heeft als doel om niet winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Deze buffer wordt tevens gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
 • Jaarrekening Stichting MMK 2019

  Hier vinden
 • Jaarrekening Stichting MMK 2020

  Hier vinden
 • Jaarrekening Stichting MMK 2021

  Hier vinden
 • Jaarrekening Stichting MMK 2022

  Hier vinden

Toelichting op de jaarrekening van Stichting Migrant Moeder en Kind over het jaar 2019.

In het jaar 2019 heeft de Stichting Migrant Moeder en Kind haar tijd vooral besteed aan het plegen van onderzoek, en op basis van dit onderzoek nadenken over ons toekomstig beleid

We hebben dit zorgvuldig en intensief gedaan, geheel op vrijwillige basis. Hierdoor heeft de stichting begrotingsneutraal gewerkt. We hadden geen inkomsten en geen uitgaven. Dit was het gevolg van een bewuste keuze waar we wel en niet onze tijd en energie aan wilden besteden. Op eigen kracht hebben we ons ingezet en van onderop handelingsonderzoek gedaan bij de doelgroep als voorbereiding voor de nieuwe aanpak. Dit heeft geresulteerd in een beleidsplan voor de jaren 2020-2025, waarvoor vanaf 2020 fondsen geworven zijn.