Bestuur

Activiteiten bestuur 

 • De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een oneven aantal van ten minste drie leden.
 • Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 • De penningmeester legt uiterlijk in de maand juni aan het bestuur rekening en verantwoording af van het door hem in het voorgaande boekjaar gevoerde beheer.
 • De voorzitter kan geen tweede functie vervullen binnen het bestuur.
 • Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 • Het opzetten en begeleiden van projecten.
 • Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

 • Jaarlijks een begroting opstellen.
 • Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren.
 • Beheren van de gelden.
 • Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

De stichting kent een bestuur en een stuurgroep.

Relatie tussen Bestuur & Stuurgroep

 • Het bestuur houdt zich bezig met beheerszaken, financiën en juridische zaken. 
 • De stuurgroep behartigt de inhoudelijke zaken. De uitvoerder is voorzitter van de stuurgroep. Hij kiest naar eigen inzicht stuurgroepleden die geschikt zijn voor het project.
 • Hij is de eerst aanspreekbare bij het bestuur betreffende de werkzaamheden van de stuurgroep.
 • Het bestuur behoudt de eindverantwoordelijkheid voor de door uitvoerder en stuurgroep verrichte werkzaamheden.

De stichting kent per april 2020 een nieuw bestuur. De bestuursleden zijn:

 • Herman-Huijman

  De heer. Herman Huijmans

  Functie: Board Member

 • John

  De heer. John Ezenyinwa

  Functie: Board Member

 • Pejman

  De heer mr. Pejman Salim

  Functie: Secretaris

 • De heer drs. RAYMOND MBEREKPE

  Functie: Penningmeester

 • Duncan-R-Wielzenv

  De heer Dr. Duncan R. Wielzen

  Functie: Voorzitter

 • Matty-vice-voorzitter

  Mevrouw drs. Matty Njie

  Functie: Vice-Voorzitter

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden werken strikt zonder beloning. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Lees verder over de stuurgroep.