Stichting Migrant, Moeder en Kind

Wie zijn wij?

Stichting Migrant, Moeder en Kind is een organisatie die zich richt op het verbeteren van de leef- kwaliteit, het welzijn en de maatschappelijke omstandigheden van Afrikaanse migranten in Nederland. De doelgroep van de stichting wordt gevormd door migranten wier roots in Sub Sahara Afrika liggen. Dat gaat zowel om nieuwkomers die de laatste jaren zijn gearriveerd en Afrikanen die al jarenlang in Nederland woonachtig zijn, als om mensen vanuit de Afrikaanse diasporagemeen-schappen elders in de wereld (zoals Suriname en Caribisch gebied).

In Nederland wonen officieel 200.000 Afrikaanse migranten en in totaal zo’n 1 miljoen mensen met Afrikaanse roots (Bron: cijfers CBS 2014). Vele migranten zijn vluchtelingen. Zij zijn hun land ontvlucht vanwege oorlog of armoede. Sommigen waren reeds bij aankomst in Nederland getraumatiseerd: anderen ontwikkelden in de loop der jaren in Nederland psychische stoornissen. Er spelen verschillende factoren een rol in het ontstaan van deze problematiek. Denk aan de psychische gevolgen van langdurige armoede, langdurige stress, geweld, werkloosheid, isolement, discriminatie, uitsluiting, afwijzing, cultuurschok en cultuurbarrières waardoor men niet kan deelnemen aan het maatschappelijk en sociale verkeer. Gebrek aan juiste behandeling en de benodigde culturele sensitiviteit voor de doelgroep verergert hun problematiek.

De huidige beleidsperiode (2020-2025) wil onze stichting focussen op de geestelijke gezondheid van onze doelgroep. Met het project ‘Rotterdam Gezond en Wel’ willen wij een bijdrage leveren aan het nader tot elkaar brengen van twee groepen. Te weten: Nederlandse zorgverleners en Nederlanders afkomstig uit Afrika met psychische stoornissen. Wij betrekken hierbij ook mensen uit de doelgroep die geen psychische klachten hebben.

Vergroting van het besef dat psychische en geestelijke problemen een ziekte zijn, loopt als een rode draad door ons gehele werk. Wij kijken niet alleen naar de mentale en geestelijke aspecten, maar naar de gehele mens en diens leefomgeving. Onze projecten vinden deels lokaal en deels landelijk plaats, zodat de borging van een project ook landelijke impact kan hebben.

Beginjaren 2012-2017


In 2012 begonnen we ons voorzichtig te oriënteren op de doelgroep, hun problematiek in kaart te brengen en ons in te zetten voor hun sociaal en financieel welzijn.  In 2013 hebben we de stichting Migrant, Moeder en Kind opgericht. Dit was nodig om de projecten te kunnen uitvoeren.

Ons werk is vanaf de oprichting succesvol geweest. Wij hebben meer dan vierhonderd alleenstaande moeders met jonge kinderen bereikt die in isolement en armoede leefden in Amsterdam Zuidoost en verbonden hen met instanties en organisaties die hen verder konden helpen. We hebben diverse trainingen gegeven en ontmoetingen, dialogen met politie, Gezins- en Jeugdzorg en andere instanties georganiseerd waarmee de doelgroep in gesprek wilde komen. Het waren vruchtbare bijeenkomsten. Ook kwamen de deelnemers als lotgenoten wekelijks op bepaalde tijdstippen bij elkaar. Zo konden ze elkaar informeren, bemoedigen en ondersteunen.

We merkten dat de trainingen hen hielpen om zich steeds beter te ontwikkelen in de Nederlandse samenleving. De trainingen hielpen hen bij het verwerken van opgelopen emotionele schade en trauma’s als gevolg van de overtocht naar Europa (mensenhandel), in relaties, verlies en teleurstelling door medemensen. Tijdens de training gebeurde meer dan alleen kennisoverdracht. Ze brachten zowel emotionele als mentale aspecten aan het licht.

We hebben deze jaren zeer succesvolle inloop-ontmoetingen gehad. Ons grootste succes was wel dat de vrouwen aangaven dat ze de ledigheid in hun levens konden doorbreken.

Enkele voorbeelden van de resultaten die we hebben:

 • 27 vrouwen namen naailes. Ze werkten als groep/team om een eigen naaiatelier te beginnen waar ze eigen kleding en tassen ontwierpen voor de markt.  Ze deden marktonderzoek naar hoe ze hun producten zouden kunnen verkopen. Het was inspirerend te zien hoe hecht het team was. Uit de evaluaties bleek dat ze veel tijd en energie aan de lessen konden besteden omdat ze niets te doen hadden en daardoor snel konden leren. Momenteel naaien ze hun eigen kleren en die van hun kinderen. Sommigen repareren kleren van anderen om zo inkomsten te genereren.
 • 5 vrouwen zijn radio- en televisiepresentatrices geworden in Amsterdam Zuidoost.
 • 9 vrouwen zijn hun eigen onderneming begonnen en leven daarvan.
 • 14 vrouwen gingen een ondernemerstraject in om te leren inkopen en verkopen in de hoop om voldoende inkomsten te genereren om een goed draaiend eigen bedrijf te kunnen runnen. Dit waren vrouwen die een uitkering kregen en uit die situatie wilden komen, maar geen betaald werk konden vinden.
 • 38 vrouwen (waarvan sommigen met hun kinderen) zijn naar het buitenland vertrokken waar ze hun droom beter dachten te kunnen realiseren, nadat ze de werkelijkheid van de Nederlandse samenleving aan en lijve hadden ervaren.  Met velen van hen zijn we tot op heden in contact gebleven.
 • 8 vrouwen zijn bezig om een eigen bedrijf in het land van herkomst op te zetten, zoals; toerisme, schoonmaking, verpleging voor ouderen, onderwijs en import- en exporthandel.
 • Diverse vrouwen vonden een betaalde baan of gingen na training aan de slag in vrijwilligerswerk

Om de complexe problematieken die we bij de doelgroep aantroffen te doorbreken en op te lossen is ook politieke inzet nodig. Daarom raakten we betrokken bij gemeentelijke en landelijke politiek. We hebben veel ingezet op lobbyen, zowel bij de gemeente Amsterdam als bij het Ministerie van Sociale Zaken, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Dat leverde soms positieve resultaten op. Zo hebben we- op haar uitnodiging- een gesprek gehad met voormalige minister Lilian Ploumen. Ook hebben we onze bijdrage geleverd aan het mogelijk maken van het project ‘Making Africa Work’. We hebben intensief meegewerkt aan de ontwikkeling van de landelijke Decade van mensen van Afrikaanse afkomst, een programma van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid i.s.m. met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onder minister Lodewijk Asscher.

In Amsterdam namen we deel aan de vergaderingen met de gemeente, waarbij we met name voorstellen inbrachten om de inkomstenpositie van de doelgroep te verbeteren en meer kansen voor hen te creëren. Deze baanloze mensen zijn oververtegenwoordigd in de categorie ‘langdurige bijstand’. We zagen de impact van alle verplichtingen, maar ook het gebrek aan kansen om hun eigen potentie in te zetten om eigen inkomsten te genereren. Wij wisten wethouder Arjan Vliegenthart te overtuigen om hier stappen in te zetten. Samen met andere partners is dit gelukt, waarna o.a. het “Eigen Werk” project van de gemeente Amsterdam ontstaan is.

Met onze inzet hebben we ook geprobeerd de gemeente Amsterdam meer bewust te maken van de leefwereld van de doelgroep. We zijn blij dat de gemeente Amsterdam zich heeft ingezet voor meer landelijke aandacht voor de positie van alleenstaande ouders, die oververtegenwoordigd zijn in de doelgroep. Toen voormalig burgemeester Van der Laan ons, samen met Koning Willem Alexander, in 2016 oktober kwam bezoeken, zeiden beiden dat we hen iets hadden laten zien wat ze nooit eerder gezien hadden.

Dat is onze kracht. We willen zichtbaar maken wat men niet zag of niet wist, en daar ook actie op ondernemen.

Ondanks deze hoogtepunten is ons werk nog lang niet af; er zijn helaas nog velen die een onmenswaardig leven leiden in Nederland.

Wijziging van aandachtsveld (2018-2019)

Ondanks de succesvolle resultaten van de beginjaren wilden we als stichting ook lering trekken uit ons werk. De interventies die wij pleegden in het leven van de doelgroep werkten, maar waren niet allemaal zo duurzaam als wij hadden gehoopt of verwacht. We besloten om de tijd te nemen om daar onderzoek naar te doen. Na een periode van zorgvuldig en intensief actieonderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat een andere aanpak nodig is zoals beschreven in het beleidsplan voor de komende jaren.

Uit het onderzoek bleek dat de mensen na allerlei trainingen zoals Empowerment en zelfredzaamheid vooral blijven kampen met psychische problemen. Belangrijk is juist eerst die psychische problematiek aan te pakken voordat er met allerlei trajecten gestart wordt. Hieruit is het project ‘Rotterdam Gezond en Wel’ voortgekomen. In 2020 hebben we tijd besteed aan het creëren van de basisvoorwaarden om het projectplan te kunnen realiseren. Zo hebben we veel tijd en energie geïnvesteerd in het vinden van partners en het ontwikkelen van een gefundeerde methodologie. We hebben ruim de tijd genomen om zorgvuldig en voorzichtig de gegevens en ervaringen van onze werkzaamheden met de doelgroep te analyseren en evalueren. Terwijl we hiermee bezig waren, hebben we de doelgroep niet verweesd achtergelaten. We hebben hen ondergebracht bij verschillende partners met wie we samenwerkten. Omdat we de deelnemers persoonlijk kenden, hebben we ieder van hen, afhankelijk van hun behoefte, ondergebracht bij partnerorganisaties.

We geloven met ons nieuwe beleid een innovatieve en ontbrekende schakel toe te voegen aan de keten van zorg en welzijn. De doelgroep heeft als basisbehoefte een stabiel geestelijk en mentaal welzijn nodig om zich van daaruit duurzaam verder te kunnen ontwikkelen en te integreren in de samenleving. Hiervoor hebben ze een cultuur sensitieve zorg nodig. We bieden hiermee aanvullende basale dienstverlening voor de gezondheid en het welzijn van de doelgroep. We hebben geïnvesteerd in de opbouw van een goed netwerk onder alle relevante partners die nuttig kunnen zijn voor deze nieuwe aanpak. Deze partners zijn inmiddels ook bereid bevonden om hun bijdrage aan onze werkzaamheden te leveren.

Doorkijkje naar de nabije toekomst: ‘Nederland Gezond en Wel’ (2020-2025)

Momenteel richt de stichting Migrant, Moeder en Kind zich primair richten op het thema mentale gezondheid. Dat doen we onder andere via ons lopende project ‘Rotterdam Gezond en Wel’. Met dit project willen wij een bijdrage leveren aan het nader tot elkaar brengen van twee groepen, te weten Nederlandse zorgverleners en Nederlanders afkomstig uit Afrika met psychische stoornissen, zodat Nederlanders afkomstig uit Afrika met psychische problemen adequaat worden opgevangen en behandeld om te voorkomen dat psychische problemen en/of pathologische toestanden van bezetenheid verergeren. Het vergroten van het besef dat psychische problemen een ziekte zijn en geen voodoo of bezetenheid loopt als een rode draad door het gehele project. Lees meer over dit project hier

Het project ‘Rotterdam Gezond en Wel’ is gestart per 1 oktober 2021. Lees meer over het eerste projectjaar in dit verslag.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Daarnaast starten we in 2023 met een nieuw project voor jongvolwassenen, meer informatie hierover volgt snel!

Jaarverslag
 • Het jaarverslag over 2021 kunt u

  Hier vinden
 • Het jaarverslag over 2022 kunt u

  Hier vinden
Bestuur

Als gevolg van het aangepaste programma vonden in de loop der jaren ook enkele bestuurswisselingen plaats. Twee bestuursleden zijn geëmigreerd naar het buitenland in verband met hun onderneming en moesten daardoor aftreden. Twee anderen moesten aftreden omdat hun bedrijf veel aandacht vroeg en ze daardoor weinig tijd overhielden voor bestuurlijke verantwoordelijkheid. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren enkele nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, waardoor we momenteel zes bestuursleden hebben (zie www.srmmk.org/bestuur).